ดาราวีณ์ ไม้เกตุ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาราวีณ์ ไม้เกตุ

ข้อมูลทั่วไป

ดาราวีณ์ ไม้เกตุ (มุก)

ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล

ความรับผิดชอบ

การขออนุมัติฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และประชุม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ รวมถึงทำหนังสือเดินทางราชการและวีซ่า

การบริหารฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

การบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : darawee.mai@kmutt.ac.th
Tel : 8078

MENU