ปาจรีย์ ชาญวานิชกิจ – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

ปาจรีย์ ชาญวานิชกิจ

ข้อมูลทั่วไป

ปาจรีย์ ชาญวานิชกิจ (เซาะกุง)

ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล

ความรับผิดชอบ

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย (KMUTT PROFESSIONAL STANDARDS FRAMEWORK – RESEARCH )

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการ (KMUTT PROFESSIONAL STANDARDS FRAMEWORK – ACADEMIC SERVICES)

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : pajaree.cha@kmutt.ac.th

Tel : 8088

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top