สุกานดา บุณยาทร – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

สุกานดา บุณยาทร

ข้อมูลทั่วไป

สุกานดา บุณยาทร (น้อง)

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารข้อมูลการพัฒนาบุคลากรและระบบการเรียนรู้

ความรับผิดชอบ

ดูแล กำกับ ให้คำแนะนำ ผู้ร่วมทีมในกลุ่มงาน

ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : sukanda.boo@kmutt.ac.th

Tel : 8481

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top