ธัญญ์พิชชา กีรติธนกุลวัฒน์ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ธัญญ์พิชชา กีรติธนกุลวัฒน์

ข้อมูลทั่วไป

ธัญญ์พิชชา กีรติธนกุลวัฒน์ (ทิพ)

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ความรับผิดชอบ

การลาของบุคลากรในหน่วยงาน

การเงิน / บัญชี จัดทำเอกสารเบิกจ่าย กค.15 และ กค.23

พัสดุ / ครุภัณฑ์ของ HRD และ UR

บรรจุพนักงาน / ประเมินทดลองงาน / ต่อสัญญาจ้าง / ลาออกจากสำนักงานฯ

การจ้างลูกจ้าง และการทำงานข้ามหน่วยงานของสำนักงานฯ

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : tunpichcha.ker@kmutt.ac.th
Tel : 8481

MENU