ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อไฟล์ ไฟล์แนบ วันที่ ขนาดไฟล์
280 การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์กรคุณธรรม 04 ก.พ. 2563 3.02 MB
279 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จำฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 1452 จำนวน 21 หลักสูตร 04 ก.พ. 2563 5.83 MB
278 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคน 04 ก.พ. 2563 0.10 MB
277 รัฐบาลแคนาดามีความประสงค์ให้ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Project 04 ก.พ. 2563 0.87 MB
276 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รุ่น 04 ก.พ. 2563 3.56 MB
275 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21st Century เรียนรู้สร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 2 04 ก.พ. 2563 5.82 MB
274 หลักสูตร "พัฒนาผู้ประเมินภายนอกโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER)" 04 ก.พ. 2563 8.85 MB
273 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง จำนวน 2 หลักสูตร 04 ก.พ. 2563 3.63 MB
272 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "คิดโค้ด: การรเยนรู้โค้ดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนัดรียนระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3 (Kid Code: Unplugged Coding for Primary Students)" 04 ก.พ. 2563 4.15 MB
271 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 04 ก.พ. 2563 5.05 MB
270 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งมหาวิทยาลัยด้านปัญยาประดิษฐ์แห่งแรกของโลก 04 ก.พ. 2563 0.71 MB
269 สัมมนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนแบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นไทย" 04 ก.พ. 2563 3.59 MB
268 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ เพื่อใช้ในการขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 5 04 ก.พ. 2563 2.00 MB
267 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ เพื่อใช้ในการขอตำแหน่งชำนาญการ รุ่นที่ 7 04 ก.พ. 2563 2.05 MB
266 ขอเชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 04 ก.พ. 2563 3.54 MB
265 โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการ 04 ก.พ. 2563 1.89 MB
264 ขอเชิญวนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 04 ก.พ. 2563 5.84 MB
263 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น "กลวิธีการอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย" 04 ก.พ. 2563 4.92 MB
262 หลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการพริมพ์ออฟเซตและกราฟฟิกดีไซน์ จำนวน 17 หลักสูตร 04 ก.พ. 2563 1.53 MB
261 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่น 6 04 ก.พ. 2563 5.87 MB
260 การศึกษาฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพํฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 8) ประจำปีงบประมาณ 2563 04 ก.พ. 2563 8.02 MB
259 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทะเบียนคุมทรัพย์สินการคิดค่าเสื่อมราคา การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ" 04 ก.พ. 2563 3.81 MB
258 การฝึกอบรมหลักสูตร "กระบวนการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ" 04 ก.พ. 2563 2.55 MB
257 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Leaflet by Examples" 04 ก.พ. 2563 3.60 MB
256 การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง การเผยแพร่และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) ในสังคมไทย 04 ก.พ. 2563 0.57 MB
255 การอบรมแบบจำลองทางวิศวกรรมปฐพี 2563 04 ก.พ. 2563 2.28 MB
254 หลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X 04 ก.พ. 2563 2.46 MB
253 หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนมกราคม - กันยายน 2563) และ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) 04 ก.พ. 2563 3.88 MB
252 หลักสูตร "แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูลงานราชการ (ปปช)ฯ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 04 ก.พ. 2563 3.98 MB
251 หลักสูตรการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 04 ก.พ. 2563 3.65 MB
250 หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 04 ก.พ. 2563 3.83 MB
249 หลักสูตรวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 04 ก.พ. 2563 3.97 MB
248 ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 04 ก.พ. 2563 5.58 MB
247 โครงการอบรมการแปลให้เก่ง รุ่นที่ 5 04 ม.ค. 2563 3.05 MB
246 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 04 ม.ค. 2563 0.55 MB
245 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จัดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 หลักสูตร 04 ม.ค. 2563 2.45 MB
244 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executive (NSE): ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์" 04 ม.ค. 2563 4.41 MB
243 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปี 2563 รุ่นที่ 6 04 ม.ค. 2563 5.82 MB
242 การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 04 ม.ค. 2563 10.36 MB
241 โครงการหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 04 ม.ค. 2563 3.43 MB
240 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน) 04 ม.ค. 2563 2.95 MB
239 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร 04 ม.ค. 2563 8.40 MB
238 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Development Road Map: TRM) เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ" รุ่นที่ 1 04 ม.ค. 2563 5.78 MB
237 หลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า 2563 จำนวน 2 หลักสูตร 04 ม.ค. 2563 8.98 MB
236 ทุนการศึกษา China Scholarship Council (CSO) ประจำปีการศึกษา 2563/2564 04 ม.ค. 2563 0.54 MB
235 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 04 ม.ค. 2563 5.75 MB
234 การอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมองค์กร จำนวน 2 หลักสูตร 04 ม.ค. 2563 4.89 MB
233 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักบริหารสายสนับสนุน จำนวน 2 หลักสูตร 04 ม.ค. 2563 2.04 MB
232 หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 8 04 ม.ค. 2563 3.64 MB
231 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรม 9 หลักสูตร 04 ม.ค. 2563 3.18 MB
230 หลักสูตร "กาพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง" (สำหรับผู้บริหารสายวิชาการ)" รุ่นที่ 1 04 ม.ค. 2563 1.96 MB
229 การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 7 04 ม.ค. 2563 1.65 MB
228 โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563 เรื่อง "ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" 04 ม.ค. 2563 3.77 MB
227 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมสัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 04 ม.ค. 2563 0.18 MB
226 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2563 04 ม.ค. 2563 1.83 MB
225 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" 04 ธ.ค. 2562 7.14 MB
224 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กำหนดจัดหลักกสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 22563 04 ธ.ค. 2562 5.75 MB
223 โปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 04 ธ.ค. 2562 1.54 MB
222 โครงการอบรมความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการรเยนการสอน จำนวน 10 รายการ 04 ธ.ค. 2562 1.70 MB
221 โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ปี 2563 จำนวน 16 หลักสูตร 04 ธ.ค. 2562 4.51 MB
220 หลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2563 ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. 04 ธ.ค. 2562 4.32 MB
219 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSOฯ" ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 9 04 ธ.ค. 2562 7.07 MB
218 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง เปิดหลักสูตรอบรม 2 หลักสูตร 04 ธ.ค. 2562 3.72 MB
217 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-based training and research approach (การฝึกอบรม และการวิจัยบนวิถีชุมชน) 04 ธ.ค. 2562 2.52 MB
216 หลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่ 3 04 ธ.ค. 2562 3.00 MB
215 สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ 04 ธ.ค. 2562 2.63 MB
214 โครงการเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานฯ รุ่นที่3 04 ธ.ค. 2562 6.15 MB
213 แผนการฝึกอบรมด้านโรงงานและด้านโลจิสติกส์ 04 ธ.ค. 2562 2.93 MB
212 หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563 จำนวน 5 หลักสูตร 04 ธ.ค. 2562 2.93 MB
211 หลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ2534 โครงการฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 04 พ.ย. 2562 1.96 MB
210 สัมมนาวิชาการ "ปัจจุบันและอนาคตการบริหารจัดการระบบบริบาลผู้สูงอายุไทย: มุมมองจากญี่ปุ่น" 04 พ.ย. 2562 2.03 MB
209 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 04 พ.ย. 2562 0.14 MB
208 หลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่ในการวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X 04 พ.ย. 2562 2.91 MB
207 การศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 24 04 พ.ย. 2562 0.95 MB
206 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 04 พ.ย. 2562 0.29 MB
205 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 04 พ.ย. 2562 0.33 MB
204 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 04 พ.ย. 2562 0.38 MB
203 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 04 พ.ย. 2562 0.26 MB
202 หลักสูตร Aviation Security Awareness (IATA Training Program) 04 พ.ย. 2562 1.15 MB
201 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) 04 พ.ย. 2562 0.48 MB
200 การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ 04 พ.ย. 2562 1.31 MB
199 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Game Builder for the 21st Century World: เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 2 04 พ.ย. 2562 0.80 MB
198 การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 04 พ.ย. 2562 0.35 MB
197 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ประจำปีงบประมาณ 256 04 พ.ย. 2562 0.23 MB
196 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7 04 พ.ย. 2562 1.12 MB
195 หลักสูตรภาษาเอเชียตะวันออกขั้นพื้นฐาน (ภาษาญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี) 04 พ.ย. 2562 0.32 MB
194 ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 04 พ.ย. 2562 2.24 MB
193 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. จัดเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 04 พ.ย. 2562 4.51 MB
192 หลักสูตร "การกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance" รุ่นที่ 1 04 พ.ย. 2562 5.69 MB
191 โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 76 (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2562 04 พ.ย. 2562 0.58 MB
190 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดโครงการอบรมในด้านการพัฒนาบุคลาดรในด้านต่างๆ 04 พ.ย. 2562 0.24 MB
189 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 04 พ.ย. 2562 0.17 MB
188 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประ 04 พ.ย. 2562 0.05 MB
187 ขอเชิญอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดหารพัสดุโดยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีการคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยละเอียด" 04 พ.ย. 2562 0.22 MB
186 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง ตรวจสอบและพิจารณาคัดเลื 04 พ.ย. 2562 0.43 MB
185 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 04 พ.ย. 2562 0.05 MB
184 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการรจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scored: IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Develoopment Plan: IDP) รุ่นที่ 5 04 พ.ย. 2562 5.82 MB
183 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard" ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 4 04 พ.ย. 2562 6.01 MB
182 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI Practitionaer Workshop (สำหรับผู้บริหาร) 04 พ.ย. 2562 10.58 MB
181 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่" 04 พ.ย. 2562 0.23 MB
180 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 04 ต.ค. 2562 2.67 MB
179 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครอง 04 ต.ค. 2562 8.26 MB
178 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุนที่ 1 04 ต.ค. 2562 2.11 MB
177 ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 11 04 ต.ค. 2562 3.79 MB
176 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางและเทคนิคในการเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ" 04 ต.ค. 2562 5.87 MB
175 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะการทำงานด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น 04 ต.ค. 2562 4.33 MB
174 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐X 04 ต.ค. 2562 5.30 MB
173 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 04 ต.ค. 2562 0.53 MB
172 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปี 2562 รุ่นที่ 5 04 ต.ค. 2562 0.46 MB
171 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 04 ต.ค. 2562 0.19 MB
170 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 04 ต.ค. 2562 0.55 MB
169 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. จัดเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 3 หลักสูตร 04 ต.ค. 2562 5.20 MB
168 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ 5 04 ต.ค. 2562 5.88 MB
167 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 11 04 ต.ค. 2562 5.40 MB
166 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 28 04 ต.ค. 2562 6.47 MB
165 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 9 04 ต.ค. 2562 0.39 MB
164 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง 04 ต.ค. 2562 0.68 MB
163 สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ประจำปี 2562 04 ต.ค. 2562 0.08 MB
162 โครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 1 04 ต.ค. 2562 0.36 MB
161 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Thailand Local Government Summit 2019 04 ต.ค. 2562 1.33 MB
160 โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 04 ต.ค. 2562 7.20 MB
159 โครงการอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 188 04 ก.ย. 2562 2.84 MB
158 ขอเชิญร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 4/62 04 ก.ย. 2562 0.18 MB
157 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ 04 ก.ย. 2562 0.34 MB
156 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design Thinking as a Teaching Approach 04 ก.ย. 2562 0.25 MB
155 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 04 ก.ย. 2562 0.38 MB
154 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 04 ก.ย. 2562 0.40 MB
153 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภสครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลั 04 ก.ย. 2562 0.41 MB
152 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 04 ก.ย. 2562 0.37 MB
151 เชิญร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) รุ่นที่ 2 04 ก.ย. 2562 2.31 MB
150 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 04 ก.ย. 2562 0.75 MB
149 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ 6 04 ก.ย. 2562 0.69 MB
148 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS-SEM" 04 ก.ย. 2562 7.88 MB
147 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน 04 ก.ย. 2562 5.46 MB
146 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 04 ก.ย. 2562 2.27 MB
145 สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Sereis) 04 ก.ย. 2562 5.67 MB
144 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "สุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ" รุ่นที่ 1 04 ก.ย. 2562 2.59 MB
143 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐X 04 ก.ย. 2562 8.10 MB
142 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "Work-based Education How to Practice?" 04 ส.ค. 2562 9.62 MB
141 ขอเชิญส่งทีมงานร่วมอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 04 ส.ค. 2562 9.22 MB
140 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming im 3 Days: VF3) รุ่นที่ 2 04 ส.ค. 2562 1.92 MB
139 การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 04 ส.ค. 2562 0.57 MB
138 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ 4 04 ส.ค. 2562 5.31 MB
137 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 27 04 ส.ค. 2562 2.97 MB
136 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การเขียนตำราให้ได้มาตรฐานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และการบรรยายทางวิชาการเรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 04 ส.ค. 2562 1.49 MB
135 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว รุ่นที่ 2 04 ส.ค. 2562 2.48 MB
134 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey: Game Builder for the 21st Century World: เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 1 04 ส.ค. 2562 4.54 MB
133 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมทดสอบวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอที โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที 04 ส.ค. 2562 2.18 MB
132 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันการศึกษา"1559หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 11 04 ก.ค. 2562 2.81 MB
131 สำนักสิริพัฒนา ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 2 หลักสูตร 04 ก.ค. 2562 1.52 MB
130 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSOฯ" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8 04 ก.ค. 2562 5.32 MB
129 โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง 04 ก.ค. 2562 3.27 MB
128 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย" 04 ก.ค. 2562 3.11 MB
127 หลักสูตรภาษาเอเชียตะวันออกขั้นพื้นฐาน (ภาษาญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี) 04 ก.ค. 2562 1.37 MB
126 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3 04 ก.ค. 2562 0.92 MB
125 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ 04 ก.ค. 2562 4.15 MB
124 รับสมัครผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10 (GEPOT 10) 04 ก.ค. 2562 9.92 MB
123 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Issues in Higher Education around the Globe 04 ก.ค. 2562 0.39 MB
122 โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 75 (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2562 04 ก.ค. 2562 5.35 MB
121 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ" 04 ก.ค. 2562 0.38 MB
120 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "TOEIC Propell Teacher Workshops" 04 ก.ค. 2562 3.69 MB
119 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน รุ่นที่ 14 04 ก.ค. 2562 5.92 MB
118 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "สังคมสูงอายุหลากหลายมิติ ประจำปี 2019" 04 ก.ค. 2562 3.26 MB
117 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Asocio Smart City Summer 2019 - Bangkok 04 ก.ค. 2562 5.68 MB
116 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน 04 ก.ค. 2562 7.14 MB
115 สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ประจำปี 2562 04 ก.ค. 2562 0.57 MB
114 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร 04 ก.ค. 2562 5.56 MB
113 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปี 2562 รุ่นที่ 4 04 ก.ค. 2562 6.21 MB
112 การอบรมหลักสูตรวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ รุ่นที่ 10 รู้ทันเศรษฐกิจ ตามติดทุกความท้าทาย 04 ก.ค. 2562 3.45 MB
111 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 04 มิ.ย. 2562 0.67 MB
110 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา "นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.2560 ต้องทำอย่างไร" 04 มิ.ย. 2562 1.02 MB
109 สำนักสิริพัฒนา ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 04 มิ.ย. 2562 3.08 MB
108 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 9 04 มิ.ย. 2562 4.90 MB
107 หลักสูตรธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 21 04 มิ.ย. 2562 5.04 MB
106 การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 04 มิ.ย. 2562 2.01 MB
105 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 1 04 มิ.ย. 2562 1.83 MB
104 การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ 9 04 มิ.ย. 2562 5.06 MB
103 ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2019 04 มิ.ย. 2562 1.46 MB
102 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร 04 มิ.ย. 2562 3.96 MB
101 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Integrated Course Design and Instructional Model Development 04 มิ.ย. 2562 0.68 MB
100 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" 04 พ.ค. 2561 1.16 MB
99 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" 04 พ.ค. 2561 0.75 MB
98 โครงการฝึกอบรมโดยสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย 04 พ.ค. 2561 0.63 MB
97 โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์เละเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนังานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 04 พ.ค. 2561 2.11 MB
96 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 04 พ.ค. 2561 1.96 MB
95 การฝึกอบรม หลักสูตร "ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า" 04 พ.ค. 2561 1.77 MB
94 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การบริหารงานและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านพัสดุ" 04 พ.ค. 2561 1.29 MB
93 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์ 04 พ.ค. 2562 5.80 MB
92 การฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" แบบ Public ครั้งที่ 4/2562 04 พ.ค. 2562 2.39 MB
91 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSOฯ" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7 04 พ.ค. 2562 5.37 MB
90 งานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 04 พ.ค. 2562 3.54 MB
89 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ 3 04 พ.ค. 2562 5.19 MB
88 อบรมเชิงปฏิบัติการ "ALL new lonic4 การพัฒนา Hybrid Mobile Application ด้วย Ionic Framework" 04 พ.ค. 2562 4.89 MB
87 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 04 พ.ค. 2562 4.98 MB
86 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" 04 พ.ค. 2562 5.64 MB
85 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 9 หลักสูตร 04 พ.ค. 2562 3.40 MB
84 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 04 พ.ค. 2562 0.40 MB
83 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรม 2 หลักสูตร 04 พ.ค. 2562 1.26 MB
82 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO) รุ่นที่ 1 04 พ.ค. 2562 3.93 MB
81 หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ "แนวทางการแก้ไขปัญหาการวางแผนการจีดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย" 04 พ.ค. 2562 2.88 MB
80 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการงึกอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่ 1 04 พ.ค. 2562 4.04 MB
79 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สถิติขั้นสูง เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว" Workshop on Advanced Statics: Longitudinal Data Analysis 04 พ.ค. 2562 1.80 MB
78 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์ 04 พ.ค. 2562 2.48 MB
77 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ 04 พ.ค. 2562 0.14 MB
76 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ผ่านเลนส์ (Games Based Learning) 04 พ.ค. 2562 0.36 MB
75 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 04 เม.ย. 2562 5.70 MB
74 การฝึกอบรม "หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้า ณประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน" 04 เม.ย. 2562 1.92 MB
73 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม" 04 เม.ย. 2562 3.48 MB
72 โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2562 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 04 เม.ย. 2562 2.09 MB
71 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 56/รุ่นที่ 57 04 เม.ย. 2562 5.11 MB
70 โครงการฝึกอบรมโดยสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย 04 เม.ย. 2562 1.50 MB
69 หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำหรับผู้บริหารยุคใหม่" รุ่นที่ 1 04 เม.ย. 2562 5.38 MB
68 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น 04 เม.ย. 2562 7.33 MB
67 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันแบบยั่งยืน" 04 เม.ย. 2562 3.34 MB
66 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผลด้วย Infographic Presentation" 04 เม.ย. 2562 3.46 MB
65 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 1 04 มี.ค. 2562 7.02 MB
64 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63,64 04 มี.ค. 2562 2.04 MB
63 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 04 มี.ค. 2562 4.32 MB
62 หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 7 04 มี.ค. 2562 3.53 MB
61 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน รุ่นที่ 13 04 มี.ค. 2562 5.69 MB
60 การอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (ภาพรวม)" 04 มี.ค. 2562 6.69 MB
59 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย" (Research Methodology) 04 มี.ค. 2562 3.12 MB
58 การประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้า และการจัดทำผลงานวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา 04 มี.ค. 2562 4.55 MB
57 ขอเชิญสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2 04 มี.ค. 2562 3.38 MB
56 ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2563 04 มี.ค. 2562 3.49 MB
55 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 25 04 มี.ค. 2562 4.62 MB
54 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม และประชาสัมพันธ์โครงการ 04 มี.ค. 2562 4.05 MB
53 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 04 มี.ค. 2562 2.74 MB
52 การจัดสัมมนา "ภาวะผู้นำและการจัดการเชิงนวัตกรรมในยุคดิจัทัล" 04 มี.ค. 2562 2.91 MB
51 การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ 8 04 มี.ค. 2562 4.94 MB
50 การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6 04 มี.ค. 2562 3.59 MB
49 หลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5 04 ก.พ. 2562 3.39 MB
48 การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 04 ก.พ. 2562 1.30 MB
47 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 3 04 ก.พ. 2562 3.34 MB
46 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" รุ่นที่ 1 04 ก.พ. 2562 4.61 MB
45 ประชุมวิชาการ Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ตระหนัก สมองกลหรือจะสู้สมองคน 04 ก.พ. 2562 0.10 MB
44 หลักสูตรฝึกอบรม "ติดอาวุธมนุษย์ PR เสริมพลังการสื่อสารองค์กร" 04 ก.พ. 2561 6.50 MB
43 หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร" (จป.บริหาร) แบบ Public 04 ก.พ. 2562 0.36 MB
42 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 11 04 ก.พ. 2562 4.62 MB
41 การฝึกอบรม "การรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Wastewater Recycling For Industry) 04 ก.พ. 2562 2.47 MB
40 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข" 04 ก.พ. 2562 1.63 MB
39 IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการรจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scored: IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Develoopment Plan: IDP) รุ่นที่ 3 04 ก.พ. 2562 4.98 MB
38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ 2 04 ก.พ. 2562 5.14 MB
37 หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 1 04 ก.พ. 2562 1.05 MB
36 สำนักสิริพัฒนาขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 04 ก.พ. 2562 4.63 MB
35 โครงการ Cybersecurity Missions ระยะที่ 2 จำนวน 2 หลักสูตร 04 ก.พ. 2562 0.81 MB
34 สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2562 04 ก.พ. 2562 9.25 MB
33 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 04 ก.พ. 2562 4.79 MB
32 โครงการ "การใช้ SketchUp และ Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา" 04 ก.พ. 2562 2.49 MB
31 โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" 04 ก.พ. 2562 2.64 MB
30 โครงการฝึกอบรมความรู้พิพิธภัณฑศึกษา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ 04 ก.พ. 2562 4.76 MB
29 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 8 04 ก.พ. 2562 3.14 MB
28 สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม 04 ก.พ. 2562 1.47 MB
27 หลักสูตรการประเมินวิเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) 04 ก.พ. 2562 3.29 MB
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Research and Teaching and Learning 04 ม.ค. 2562 1.97 MB
25 หลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยมีทั้งหลักสูตร 3 - 5 และ 7 วัน 04 ม.ค. 2562 2.31 MB
24 หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 04 ม.ค. 2562 2.87 MB
23 บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่ 04 ม.ค. 2562 4.79 MB
22 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 12 04 ม.ค. 2562 4.47 MB
21 หลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 04 ม.ค. 2562 5.49 MB
20 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร 04 ม.ค. 2562 1.54 MB
19 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง 04 ม.ค. 2562 5.64 MB
18 หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 11 04 ม.ค. 2562 0.63 MB
17 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 04 ม.ค. 2562 4.15 MB
16 Happy Workplace & Happinometer 04 ม.ค. 2562 1.90 MB
15 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 5 Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threat? 04 ม.ค. 2562 4.36 MB
14 การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) 04 ม.ค. 2562 2.22 MB
13 Standard Teachers Status and Reform Ahead: Toward a Phenomenon - Based Learning in Finish Education 04 ม.ค. 2562 2.58 MB
12 หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) 04 ม.ค. 2562 1.70 MB
11 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scored ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 04 ม.ค. 2562 4.10 MB
10 Information Technology & Management Professional Training Program (ITM 2019) 04 ม.ค. 2562 3.94 MB
9 การบรรยายหัวข้อ "คดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล" 04 ม.ค. 2562 3.51 MB
8 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รุ่นที่ 5 04 ม.ค. 2562 0.82 MB
7 ลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 04 ม.ค. 2562 3.86 MB
6 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร" 04 ม.ค. 2562 1.49 MB
5 การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 10 04 ม.ค. 2562 3.33 MB
4 เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมายฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 04 ม.ค. 2562 3.36 MB
3 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการบังคับทางกฏหมายฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 04 ม.ค. 2562 4.20 MB
2 กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจ้างทำของ การจ้างก่อสร้างฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 04 ม.ค. 2562 4.26 MB
1 การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย 04 ม.ค. 2562 2.55 MB
# ชื่อไฟล์ ไฟล์แนบ วันที่ ขนาดไฟล์