UK PSF – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

UK PSF

Higher Education Academy

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์ที่จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Higher Education Academy เพื่อรับรองสมรรถนะบุคลากรในด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  เนื่องจากสถานศึกษาต้องวางระบบบริหารคุณภาพและโครงสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเรียนการสอน ระบบนี้จะเอื้อให้บุคลากรประเมินระดับสมรรถนะตนเองและร่วมวางแผนกับผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะในด้านการเรียนการสอนได้  ในช่วงเริ่มต้นของการวางระบบพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนตามเกณฑ์สมรรถนะ มีความจำเป็นต้องอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐาน UKPSF ที่ได้รับการยอมรับในวงการศึกษาระดับนานาชาติ

จากที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ กลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนในทุกมิติ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับรองสมรรถนะบุคลากรในด้านการเรียนการสอนจะมอบสิ่งต่างๆ ให้ดังต่อไปนี้

  1. ให้โอกาสในการพัฒนา ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการสอน แต่ไม่ได้สอนโดยตรง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพหลักสูตร ผู้ช่วยสอน นักพัฒนาการศึกษา บุคลากรด้านการบริหารจัดการวิชาการ เพื่อให้เข้าใจการสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
  2. ให้อาจารย์ผู้สอนเปลี่ยนจากการให้ข้อมูลเป็นการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
  3. ให้การรับรองสมรรถนะของผู้เข้าอบรม ที่ได้แสดงสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามกรอบ UK-PSF

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ จัดจ้างบริษัท Advance HE ของประเทศอังกฤษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Higher Education Academy เพื่อรับรองสมรรถนะบุคลากรในด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ให้พนักงานกลุ่มวิชาการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนหรือพัฒนาการศึกษาตระหนักและเรียนรู้ศักยภาพของตนเอง และส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้เป็นแบบบูรณาการ ซึ่งเน้นการมีปฎิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์กับผู้เรียนและเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
  2. ให้พนักงานกลุ่มวิชาการสามารถแสดงสมรรถนะระดับ Fellowship หรือ Senior Fellowship ตามข้อกำหนด UKPSF (UK-Professional Standard Framework) และส่งเอกสารเพื่อรับการประเมินสมรรถนะระดับ Fellowship หรือ Senior Fellowship ตามข้อกำหนด UKPSF (UK-Professional Standard Framework) ร้อยละ 90

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาบุคลากร 2 กลุ่ม คือ

  1. พนักงานสายวิชาการ ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนโดยตรง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  2. ผู้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาการศึกษา

ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้รับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

AFHEA – Associate Fellow of the Higher Education Academy

FHEA –   Fellow of the Higher Education Academy

SFHEA – Senior Fellow of the Higher Education Academy

PFHEA – Principal Fellow of the Higher Education Academy


การขอรับรองสมรรถนะแบ่งตามความเชี่ยวชาญออกเป็น 4 ระดับ

ระดับที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ จำนวนที่ได้การรับรองสมรรถนะ
Principle Fellow
Senior Fellow 35
Fellow 16
Associate Fellowship 2
Total 53

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565

MENU