บุคลากร – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บุคลากร

สุปรียา อ่อนอิงนอน

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
0-2470-8480
supreeya.orn@kmutt.ac.th

กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะหลักและการบริหารจัดการ​

บุญช่วย วณิชพันธุ์

0-2470-8483
bunchuay.wan@kmutt.ac.th

สิริพร ปานแสง

0-2470-8484
siriporn.pan@kmutt.ac.th

ชิดชนก สายชู

0-2470-8484
chidchanok.sai@kmutt.ac.th

ฌัชชา คุณชม

0-2470-8482
chatcha.kun@kmutt.ac.th

วรัญญา กาญจนประกร

0-2470-8483
waranya.sun@kmutt.ac.th

กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทาง​

นพสร สุขแสนไกรศร

0-2470-8077
naprasorn.pum@kmutt.ac.th

ปราชญ์ ตันประเสริฐ

0-2470-8087
prach.tan@kmutt.ac.th

ปาจรีย์ ชาญวานิชกิจ

0-2470-8088
pajaree.cha@kmutt.ac.th

กลุ่มงานบริหารข้อมูลการพัฒนาบุคลากรและระบบการเรียนรู้

สุกานดา บุณยาทร

0-2470-8078
sukanda.boo@kmutt.ac.th

ดาราวีณ์ ไม้เกตุ

0-2470-8078
darawee.mai@kmutt.ac.th

หน่วยเลขานุการและธุรการ

อภิชา บุญเพ็ญ

0-2470-8481
aphicha.bun@kmutt.ac.th

MENU