บุคลากร – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

บุคลากร

 

พิชญ์สินี สุนทรวร

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
0-2470-8480 
pichsinee.yoo@kmutt.ac.th

 

 

กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะหลักและการบริหารจัดการ

 

 

บุญช่วย วณิชพันธุ์

0-2470-8483
bunchuay.wan@kmutt.ac.th

 

สิริพร ปานแสง

0-2470-8484
siriporn.pan@kmutt.ac.th

 

ชิดชนก สายชู

0-2470-8484
chidchanok.sai@kmutt.ac.th

 

ฌัชชา คุณชม

0-2470-8482
chatcha.kun@kmutt.ac.th

 

วรัญญา สุนารักษ์

0-2470-8483
waranya.sun@kmutt.ac.th

 

กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทาง

 

นพสร สุขแสนไกรศร

0-2470-8077
naprasorn.pum@kmutt.ac.th

 
 

 

ปราชญ์ ตันประเสริฐ

0-2470-8087
prach.tan@kmutt.ac.th

 

ปาจรีย์ ชาญวานิชกิจ

0-2470-8088
pajaree.cha@kmutt.ac.th

 

กลุ่มงานบริหารข้อมูลการพัฒนาบุคลากรและระบบการเรียนรู้

 

สุกานดา บุณยาทร

0-2470-8078
sukanda.boo@kmutt.ac.th

 

เลอสิรี ลิ้มควรสุวรรณ

0-2470-8077
lursiree.lim@kmutt.ac.th

 

 

ดาราวีณ์ ไม้เกตุ

0-2470-8078
darawee.mai@kmutt.ac.th

 

 

หน่วยเลขานุการและธุรการ

 

ธัญญ์พิชชา กีรติธนกุลวัฒน์

0-2470-8481
tunpichcha.ker@kmutt.ac.th

 

อภิชา บุญเพ็ญ

0-2470-8481
aphicha.bun@kmutt.ac.th

 

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top