เกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์ภายใต้ KMUTT PSF – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์ภายใต้ KMUTT PSF

คณะทำงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (Faculty Development: FD) ได้นำเสนอกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ KMUTT PSF (KMUTT – Professional Standards Framework – Learning and Teaching) ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ (ครั้งที่ 11/2559 : วันที่ 8 สิงหาคม 2559) คณะการรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 5/2559 : 12 กันยายน 2559) และสภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 206 : วันที่ 5 ตุลาคม 2559) ตามลำดับ เกณฑ์และแนวปฏิบัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน KMUTT PSF

  1. พนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์บรรจุใหม่จะต้องแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะเบื้องต้นของความเป็นครูในมิติการปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่างเท่าเทียม การออกแบบบทเรียนที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และการบริหารจัดการห้องเรียน สมรรถนะดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาประเมินการทดลองงานตามสัญญาแรก (การประเมิน 6 เดือนแรก)
  2. พนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์บรรจุใหม่จะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในระดับ Beginner คือ เข้าใจการสอน สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจว่าจะให้เกิดการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างไร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามกรอบมาตรฐาน KMUTT PSF) ภายใน 2 ปีแรก และจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้การต่อสัญญาที่สอง
  3. พนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์บรรจุใหม่จะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในระดับ Competent คือ เข้าใจและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล (รายละเอียดเพิ่มเติมตามกรอบมาตรฐาน KMUTT PSF) ภายใน 3 ปี หลังจากต่อสัญญาที่สอง และจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้ต่อสัญญาครั้งต่อไป
MENU