แบบฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แบบฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

Microsoft Office Excel (2019–present).svg แบบใบลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และประชุม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ (Excel)

PDF - Wikipedia แบบใบลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และประชุม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ (PDF)

Microsoft Office Excel (2019–present).svg Request for Study Leave, Training, Field Trips, Conference, and Conducting Research in Foreign Country

PDF - Wikipedia แบบกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับทุนที่พนักงานได้รับกรณีศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ต่างประเทศ

Microsoft Office Word (2019–present).svg เหตุผลความจำเป็นของหน่วยงานในการให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย

PDF - Wikipedia แบบฟอร์มรายงานการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานประชุม/สัมมนา/ปฏิบัติการวิจัย และการปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ

PDF - Wikipedia แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน/ปฏิบัติราชการ หลังลาฝึกอบรม/วิจัยต่างประเทศ

PDF - Wikipedia แบบฟอร์มการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังลาศึกษาต่อต่างประเทศ

MENU