อนุสรา ชูชื่น – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อนุสรา ชูชื่น

ข้อมูลทั่วไป

อนุสรา ชูชื่น (อุ๊กอุ๋ย)

ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล

ความรับผิดชอบ

ลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ/ในและนอกเวลา

การบริหารนักเรียนทุนตามความต้องการของ มจธ./นักเรียนทุนจากการสมัครและสอบด้วยตนเอง

On-Boarding Program สำหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัย

การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากร (การทดสอบวัดระดับ และหลักสูตรฝึกอบรม)

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : anusara.chu@kmutt.ac.th
Tel : 8087

MENU