ปราชญ์ ตันประเสริฐ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปราชญ์ ตันประเสริฐ

ข้อมูลทั่วไป

ปราชญ์ ตันประเสริฐ (เตย)

ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล

ความรับผิดชอบ

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ KMUTT PSF (KMUTT PROFESSIONAL STANDARDS FRAMEWORK – LEARNING AND TEACHING)

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียการสอน

ระบบพี่เลี้ยงสายวิชาการของมหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : prach.tan@kmutt.ac.th
Tel : 8087

MENU