สิริพร ปานแสง – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิริพร ปานแสง

ข้อมูลทั่วไป

สิริพร ปานแสง (พร)

ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล

ความรับผิดชอบ

On-Boarding Program สำหรับพนักงานใหม่

การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร (การทดสอบวัดระดับและหลักสูตรฝึกอบรม)

การจัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเพื่อประกอบการเลื่อนระดับของสายวิชาชีพอื่นๆ

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : siriporn.pan@kmutt.ac.th
Tel : 8078

MENU