อภิชา บุญเพ็ญ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อภิชา บุญเพ็ญ

ข้อมูลทั่วไป

อภิชา บุญเพ็ญ (บอม)

ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนงานบริการ

ความรับผิดชอบ

งานสารบรรณ

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : aphicha.bun@kmutt.ac.th
Tel : 8481

MENU