นพสร สุขแสนไกรศร – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นพสร สุขแสนไกรศร

ข้อมูลทั่วไป

นพสร สุขแสนไกรศร (จุ๊บแจง)

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทาง

ความรับผิดชอบ

ดูแล กำกับ ให้คำแนะนำ ผู้ร่วมทีมในกลุ่มงาน

บริหารการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

บริหารการพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

บริหาร และดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (Faculty Development)

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : naprasorn.pum@kmutt.ac.th
Tel : 8077

MENU