วิสัยทัศน์ และพันธกิจ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร”

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

พันธกิจ

Human Resource Development สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มุ่งพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ และมีศักยภาพในการทำงานระดับสากล เพื่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

MENU