ผู้ที่ได้รับรองสมรรถนะ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ที่ได้รับรองสมรรถนะ

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล คณะ/สำนัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย ระดับสมรรถนะที่ได้รับ
1 ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Senior Fellow
2 ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล Senior Fellow
3 ผศ.ดร.พิเชษฐ์  พินิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล Senior Fellow
4 รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า Senior Fellow
5 รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ Senior Fellow
6 ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Senior Fellow
7 ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Senior Fellow
8 รศ.ดร.นิษก์นิภา สุนทรกุล คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี Senior Fellow
9 ผศ.ดร.ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี Senior Fellow
10 รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ สายวิชาเทคโนโลนีสิ่งแวดล้อม Senior Fellow
11 รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ Senior Fellow
12 รศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ Senior Fellow
13 ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ Senior Fellow
14 ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี Senior Fellow
15 ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี Senior Fellow
16 ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ Senior Fellow
17 ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ Senior Fellow
18 ผศ.ดร.สุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Senior Fellow
19 รศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ Senior Fellow
20 ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา Senior Fellow
21 ผศ.ดร.ดวงฤดี  โฆษิตกิตติวงศ์  ก้องกิจกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา Senior Fellow
22 ผศ.ดร.ปรัญชลีย์ สมานพิบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด Senior Fellow
23 ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด Senior Fellow
24 ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา Senior Fellow
25 ผศ.ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Senior Fellow
26 ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Senior Fellow
27 ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Senior Fellow
28 อ.ปาณเลิศ ศิริวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป Senior Fellow
29 ผศ.ดร.ชเนนทร์ มั่นคง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Senior Fellow
30 รศ.ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Senior Fellow
31 ผศ.นันทนา บุญลออ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Senior Fellow
32 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม Senior Fellow
33 ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง สถาบันการเรียนรู้ Senior Fellow
34 อ.คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ สถาบันการเรียนรู้ Senior Fellow
35 ผศ.ดร.ปณัตดา ยอดแสง สำนักงานอธิการบดี ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี Senior Fellow
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล คณะ/สำนัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย ระดับสมรรถนะที่ได้รับ
1 ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Fellow
2 ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Fellow
3 ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Fellow
4 ผศ.ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา Fellow
5 ผศ.ดร.นิยม  กำลังดี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา Fellow
6 ดร.ดนัย เผ่าหฤหรรษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Fellow
7 ผศ.นพดล คุ้มอนุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ Fellow
8 รศ.ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด Fellow
9 รศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Fellow
10 ดร.สมพธู หวังทอง คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษา Fellow
11 ดร.ชำนาญ ติรภาส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Fellow
12 ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม Fellow
13 ดร.ทรงพล ชื่นคำ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี Fellow
14 ดร.จาตุรนต์ หาญสมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Fellow
15 ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา Fellow
16 ดร.พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Fellow

ระดับ Associate Fellow

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล คณะ/สำนัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย ระดับสมรรถนะที่ได้รับ
1 นางสาวรสิตา รักสกุล คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป Associate Fellow
2 นายวรรณชร ไชยเดช คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป Associate Fellow
MENU