พิชญ์สินี สุนทรวร – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พิชญ์สินี สุนทรวร

ข้อมูลทั่วไป

พิชญ์สินี สุนทรวร (นุช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : pichsinee.yoo@kmutt.ac.th
Tel : 8480

MENU