เลอสิรี ลิ้มควรสุวรรณ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลอสิรี ลิ้มควรสุวรรณ

ข้อมูลทั่วไป

เลอสิรี ลิ้มควรสุวรรณ (ลิน)

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

ความรับผิดชอบ

Knowledge Management KMUTT

 

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : lursiree.lim@kmutt.ac.th
Tel : 8077

MENU