รมิดา พิชยวศิน – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รมิดา พิชยวศิน

ข้อมูลทั่วไป

รมิดา พิชยวศิน (จิน)

ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล

ความรับผิดชอบ

การลาศึกษาต่อของบุคลากรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลของมหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : ramida.pich@kmutt.ac.th
Tel : 8087

MENU