รมิดา พิชยวศิน – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

รมิดา พิชยวศิน

ข้อมูลทั่วไป

รมิดา พิชยวศิน (จิน)

ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล

ความรับผิดชอบ

การลาศึกษาต่อของบุคลากรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลของมหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : ramida.pich@kmutt.ac.th

Tel : 8087

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top