แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2564 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2564

สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 22

‘การปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว และมาตรการการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19’

ทำให้มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้
1. หลักสูตร Listening and Speaking ระดับต้นและระดับสูง จากเดิมระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 เปลี่ยนแปลงเป็นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ –  22 มีนาคม 2564 (ทุกวันจันทร์และวันพุธ)
2. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับต้นและระดับสูง จากเดิมระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 9 มีนาคม 2564 เปลี่ยนแปลงเป็นระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ –  23 มีนาคม 2564 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังสามารถดำเนินการกิจกรรมต่อไปได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านในการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับการอบรมแบบออนไลน์ และโปรดติดตามการแจ้งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อการเข้ารับการอบรมดังกล่าว

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top