หลักสูตรอบรม – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: หลักสูตรอบรม

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดจัดจำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2563…
MENU