ข่าวประกาศผลการทดสอบ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ข่าวประกาศผลการทดสอบ

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 2-2563 เกณฑ์การทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (Training Road Map) หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดาราวีณ์ โทร 8078 e-mail: darawee.mai@kmutt.ac.th
MENU