หัวข้อ HR for line Manager – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวข้อ HR for line Manager

โปรแกรมพัฒนาสำหรับหัวหน้ากลุ่มงาน Supervisory Development Program (SDP)
หัวข้อ HR for line Manager
วิทยากรโดย: ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มี.ค. 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มี.ค. 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 25 มี.ค. 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 31 มี.ค. 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

HR for line Manager (1) 2022-03-18

HR for line Manager (2) 2022-03-24

HR for line Manager (3) 2022-03-25

HR for line Manager (4) 2022-03-31

Categories: การบรรยาย

MENU