จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย

จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย

จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย วันที่บรรยาย: 10 พ.ย. 2564 วิทยากร: คุณณมล วรปรีดา และคุณกีรติ พินิจเศรษฐวงศ์ จากสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Categories: การบรรยาย

MENU