ข้อมูลนักเรียนทุน – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของ มจธ.

ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2566

หน่วยงาน  ระดับ  จำนวน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทเอก หรือ เอก  1
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทเอก หรือ เอก  1 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตรี – โท – เอก  1 
หน่วยงาน  ระดับ  จำนวน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตรีโทเอก / เอก 3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  โทเอก 2
คณะวิทยาศาสตร์  ตรีโทเอก / โทเอก / เอก 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตรี-โท-เอก / โท-เอก / เอก 12
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ  เอก 2
สถาบันการเรียนรู้  ตรีโทเอก 1
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ตรีโทเอก 1
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี เอก 1

***นับรวมผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

Categories: stscholar

MENU