ข้อมูลนักเรียนทุน – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของ มจธ.

ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2565

หน่วยงาน  ระดับ  จำนวน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทเอก หรือ เอก  2 
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE)  เอก  1
 
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี  เอก  1 
หน่วยงาน  ระดับ  จำนวน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตรีโทเอก / เอก  3 
คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมเทคโนโลยี  โทเอก  2 
คณะวิทยาศาสตร์  ตรีโทเอก / โทเอก / เอก  5 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทเอก / เอก  11 
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ  เอก  2 
สถาบันการเรียนรู้  ตรีโทเอก  1 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ตรีโทเอก  1 

***นับรวมผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

Categories: stscholar

MENU