Guide Line เพื่อการศึกษา – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Guide Line เพื่อการศึกษา

สามารถเข้าทำการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของการสอบวัดระดับสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Competency) โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้

ความรู้ด้านการประมวลผลคำ (Word Processing): Microsoft Office Word

 1. สร้างเอกสารด้วย Word
 2. ตั้งค่าระยะขอบใน Word
 3. การทำงานและจัดการเอกสารพื้นฐานใน Word
 4. การจัดรูปแบบตาราง
 5. แทรกหรือวาดตาราง
 6. การสร้างสารบัญ
 7. การสร้างรายการ และเพิ่มหน้าปก
 8. แทรกอักษรศิลป์
 9. ตั้งค่า ยกเลิกเลือก หรือเอาแท็บหยุด
 10. การตั้งค่าแท็บในตาราง
 11. เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ
 12. เพิ่มหมายเลขหน้าใน Word
 13. การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะพิเศษของรูปภาพ
 14. การแทรกรูปภาพ
 15. การเยื้องย่อหน้า
 16. การควบคุมการจัดรูปแบบจากการวางข้อความ
 17. คัดลอกหน้า
 18. เพิ่มเชิงอรรถ
 19. การแทรกคำอธิบายภาพให้กับรูปภาพ
 20. ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ (Keyboard Shortcut) เพื่อความรวดเร็วในการทำงานเอกสาร
 21. การใช้ปุ่ม “? (F1) : ใช้คีย์ลัดในหน้าต่าง วิธีใช้”
 22. สร้างเทมเพลต
 23. เทมเพลตแบบกำหนดเองอยู่ที่ไหน
 24. การทำจดหมายเวียน (Mail Merge)
 25. ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

 1. https://www.facebook.com/PILThailand/ (หรือค้นหาใน FB ด้วย Thailand Microsoft in Education)

ความรู้ด้านการสร้างตารางงาน (Spreadsheets): Microsoft Office Excel

 1. การทำงานพื้นฐานใน Excel 2013
 2. การป้อนข้อมูลลงในเซลล์เวิร์กชีตด้วยตนเอง
 3. การเติมข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตโดยอัตโนมัติ
 4. การปรับความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถว
 5. การผสานและจัดข้อมูลกึ่งกลางเซลล์
 6. การเปลี่ยนช่วงข้อมูลให้เป็นตารางวิเคราะห์
 7. การเรียงลำดับข้อมูลในตาราง
 8. การใส่ความคิดเห็น(Comment)ในเซลล์
 9. การตรึงหัวชื่อคอลัมน์ตาราง
 10. แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel สำหรับ Windows
 11. การใช้ปุ่ม ” ? (F1) : ใช้คีย์ลัดในหน้าต่าง วิธีใช้”
 12. การอ้างอิงเซลล์
 13. การกำหนดรูปแบบข้อมูล
 14. การจัดรูปแบบข้อมูลชนิดตัวเลขเป็นวันที่หรือเวลา
 15. ภาพรวมของสูตรใน Excel
 16. ฟังก์ชัน SUM
 17. ฟังก์ชัน AVERAGE
 18. ฟังก์ชัน MAX
 19. ฟังก์ชัน MIN
 20. ฟังก์ชัน IF
 21. ฟังก์ชัน BAHTTEXT
 22. ฟังก์ชัน VLOOKUP
 23. ฟังก์ชัน CONVERT
 24. การสร้างแผนภูมิ
 25. การเลือกข้อมูลสำหรับสร้างแผนภูมิ
 26. การเพิ่มชื่อแผนภูมิ
 27. แผนภูมิแบบแท่ง
 28. การแทรกรูปภาพ
 29. การใส่หัวกระดาษ และท้ายกระดาษ
 30. การพิมพ์ซ้ำหัวตารางแสดงทุกหน้า
 31. การสั่งงานออกเครื่องพิมพ์
 32. การสร้างรายการข้อมูลด้วย Data Validation
 33. การกำหนดเงื่อนไขการป้อนข้อมูลด้วย Data Validation
 34. การสร้างแม่แบบแผนภูมิ (Graph Template)
 35. การสร้างแผนภูมิชนิดผสม 2 แกน (แกนทุติยภูมิ)
 36. การวิเคราะห์หาค่าเป้าหมาย(Goal Seek)
 37. การวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีพด้วย PivotTable
 38. การสร้าง PivotChart
 39. การกรองข้อมูลใน PivotTable
 40. การใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล
 41. (Slicer) เพื่อกรองข้อมูลใน PivotTable

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

 1. https://www.facebook.com/PILThailand/ (หรือค้นหาใน FB ด้วย Thailand Microsoft in Education)
 2. เรียงลำดับข้อมูลในช่วงหรือตาราง เข้าถึงได้จาก: วิธีใช้ Excel (Microsoft Excel Help (F1)) ในชุดโปรแกรม Microsoft Office
 3. การกรองข้อมูลในตาราง Excel เข้าถึงได้จาก: วิธีใช้ Excel (Microsoft Excel Help (F1)) ในชุดโปรแกรม Microsoft Office
 4. จัดเค้าร่าง (จัดกลุ่ม) ข้อมูลในเวิร์กชีต เข้าถึงได้จาก: วิธีใช้ Excel (Microsoft Excel Help (F1)) ในชุดโปรแกรม Microsoft Office

ความรู้ด้านการนำเสนอแบบสื่อประสม (Multimedia Presentations): Microsoft Office PowerPoint

 1. วิดีโอ: ครั้งแรกที่ใช้ PowerPoint 2013
 2. เริ่มต้นสร้างงานนำเสนอ (Presentation)
 3. การใช้เวิร์กสเปซใน PowerPoint
 4. การบันทึกไฟล์งานนำเสนอ
 5. การบันทึกไฟล์งานนำเสนอเป็นไฟล์ PDF
 6. การบันทึกงานนำเสนอลงในสื่อซีดี
 7. บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์วิดีโอ
 8. มุมมองต่าง ๆ ในการดูงานนำเสนอ
 9. การซ่อนหรือแสดงภาพนิ่ง
 10. การลบสไลด์
 11. การเพิ่มข้อความลงในสไลด์ภาพนิ่ง
 12. การแทรกรูปภาพใน PowerPoint
 13. การลดขนาดไฟล์รูปภาพ
 14. การทำให้กล่องข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว (Animations)
 15. การเปลี่ยนหน้าสไลด์ (Transitions)
 16. การฝังรูปแบบอักษรลงในไฟล์ (Embed fonts in the file)
 17. การแสดงงานนำเสนอแบบวนรอบ (Loop)
 18. การแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ
 19. เปลี่ยนสีและสไตล์ของรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข
 20. การเพิ่มตารางลงในสไลด์
 21. แทรกดนตรีประกอบในระหว่างการนำเสนอสไลด์
 22. เพิ่มเสียงลงในงานนำเสนอ
 23. หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 24. การสั่งพิมพ์การนำเสนอออกเครื่อง Printer
 25. ใช้คีย์ลัด (Keyboard Shortcut) ในการสร้างงานนำเสนอ
 26. การใช้ปุ่ม ” ? (F1) : ใช้คีย์ลัดในหน้าต่าง วิธีใช้”
 27. การสร้างจุดเชื่อมโยงต่างๆ ลงในแผ่นสไลด์ (Hyperlink)
 28. การตั้งค่าความเร็วและกำหนดเวลาการเปลี่ยนภาพ (Transitions: Duration)
 29. การแทรกปุ่มการกระทำ (ปุ่มควบคุม: Action Buttons)
 30. เค้าโครงสไลด์ (Slide Layout)
 31. การสร้างต้นแบบสไลด์ (Slide Master)
 32. การสร้างและบันทึกเทมเพลต PowerPoint

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

 1. https://www.facebook.com/PILThailand/ (หรือค้นหาใน FB ด้วย Thailand Microsoft in Education)
 2. ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์, เทคนิคPowerPoint
 3. https://support.office.com/th-th/Search/results?query=PowerPoint+2013

Categories: Self-Learning

MENU