ความรู้ด้านการสร้างตารางงาน (Spreadsheets): Microsoft Office Excel – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความรู้ด้านการสร้างตารางงาน (Spreadsheets): Microsoft Office Excel

ความรู้ด้านการสร้างตารางงาน (Spreadsheets): Microsoft Office Excel

  1. การทำงานพื้นฐานใน Excel 2013
  2. การป้อนข้อมูลลงในเซลล์เวิร์กชีตด้วยตนเอง
  3. การเติมข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตโดยอัตโนมัติ
  4. การปรับความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถว
  5. การผสานและจัดข้อมูลกึ่งกลางเซลล์
  6. การเปลี่ยนช่วงข้อมูลให้เป็นตารางวิเคราะห์
  7. การเรียงลำดับข้อมูลในตาราง
  8. การใส่ความคิดเห็น(Comment)ในเซลล์
  9. การตรึงหัวชื่อคอลัมน์ตาราง
  10. แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel สำหรับ Windows
  11. การใช้ปุ่ม ” ? (F1) : ใช้คีย์ลัดในหน้าต่าง วิธีใช้”
  12. การอ้างอิงเซลล์
  13. การกำหนดรูปแบบข้อมูล
  14. การจัดรูปแบบข้อมูลชนิดตัวเลขเป็นวันที่หรือเวลา
  15. ภาพรวมของสูตรใน Excel
  16. ฟังก์ชัน SUM
  17. ฟังก์ชัน AVERAGE
  18. ฟังก์ชัน MAX
  19. ฟังก์ชัน MIN
  20. ฟังก์ชัน IF
  21. ฟังก์ชัน BAHTTEXT
  22. ฟังก์ชัน VLOOKUP
  23. ฟังก์ชัน CONVERT
  24. การสร้างแผนภูมิ
  25. การเลือกข้อมูลสำหรับสร้างแผนภูมิ
  26. การเพิ่มชื่อแผนภูมิ
  27. แผนภูมิแบบแท่ง
  28. การแทรกรูปภาพ
  29. การใส่หัวกระดาษ และท้ายกระดาษ
  30. การพิมพ์ซ้ำหัวตารางแสดงทุกหน้า
  31. การสั่งงานออกเครื่องพิมพ์
  32. การสร้างรายการข้อมูลด้วย Data Validation
  33. การกำหนดเงื่อนไขการป้อนข้อมูลด้วย Data Validation
  34. การสร้างแม่แบบแผนภูมิ (Graph Template)
  35. การสร้างแผนภูมิชนิดผสม 2 แกน (แกนทุติยภูมิ)
  36. การวิเคราะห์หาค่าเป้าหมาย(Goal Seek)
  37. การวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีพด้วย PivotTable
  38. การสร้าง PivotChart
  39. การกรองข้อมูลใน PivotTable
  40. การใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล
  41. (Slicer) เพื่อกรองข้อมูลใน PivotTable

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

>> https://www.facebook.com/PILThailand/ (หรือค้นหาใน FB ด้วย Thailand Microsoft in Education)

>> เรียงลำดับข้อมูลในช่วงหรือตาราง เข้าถึงได้จาก: วิธีใช้ Excel (Microsoft Excel Help (F1)) ในชุดโปรแกรม Microsoft Office

>> การกรองข้อมูลในตาราง Excel เข้าถึงได้จาก: วิธีใช้ Excel (Microsoft Excel Help (F1)) ในชุดโปรแกรม Microsoft Office

>> จัดเค้าร่าง (จัดกลุ่ม) ข้อมูลในเวิร์กชีต เข้าถึงได้จาก: วิธีใช้ Excel (Microsoft Excel Help (F1)) ในชุดโปรแกรม Microsoft Office

Categories: Self-Learning

MENU