ความรู้ด้านการประมวลผลคำ (Word Processing): Microsoft Office Word – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความรู้ด้านการประมวลผลคำ (Word Processing): Microsoft Office Word

ความรู้ด้านการประมวลผลคำ (Word Processing): Microsoft Office Word

  1. สร้างเอกสารด้วย Word
  2. ตั้งค่าระยะขอบใน Word
  3. การทำงานและจัดการเอกสารพื้นฐานใน Word
  4. การจัดรูปแบบตาราง
  5. แทรกหรือวาดตาราง
  6. การสร้างสารบัญ
  7. การสร้างรายการ และเพิ่มหน้าปก
  8. แทรกอักษรศิลป์
  9. ตั้งค่า ยกเลิกเลือก หรือเอาแท็บหยุด
  10. การตั้งค่าแท็บในตาราง
  11. เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ
  12. เพิ่มหมายเลขหน้าใน Word
  13. การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะพิเศษของรูปภาพ
  14. การแทรกรูปภาพ
  15. การเยื้องย่อหน้า
  16. การควบคุมการจัดรูปแบบจากการวางข้อความ
  17. คัดลอกหน้า
  18. เพิ่มเชิงอรรถ
  19. การแทรกคำอธิบายภาพให้กับรูปภาพ
  20. ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ (Keyboard Shortcut) เพื่อความรวดเร็วในการทำงานเอกสาร
  21. การใช้ปุ่ม “? (F1) : ใช้คีย์ลัดในหน้าต่าง วิธีใช้”
  22. สร้างเทมเพลต
  23. เทมเพลตแบบกำหนดเองอยู่ที่ไหน
  24. การทำจดหมายเวียน (Mail Merge)
  25. ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

>> https://www.facebook.com/PILThailand/ (หรือค้นหาใน FB ด้วย Thailand Microsoft in Education)

Categories: Self-Learning

MENU