ความรู้ด้านการนำเสนอแบบสื่อประสม (Multimedia Presentations): Microsoft Office PowerPoint – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความรู้ด้านการนำเสนอแบบสื่อประสม (Multimedia Presentations): Microsoft Office PowerPoint

ความรู้ด้านการนำเสนอแบบสื่อประสม (Multimedia Presentations): Microsoft Office PowerPoint

  1. วิดีโอ: ครั้งแรกที่ใช้ PowerPoint 2013
  2. เริ่มต้นสร้างงานนำเสนอ (Presentation)
  3. การใช้เวิร์กสเปซใน PowerPoint
  4. การบันทึกไฟล์งานนำเสนอ
  5. การบันทึกไฟล์งานนำเสนอเป็นไฟล์ PDF
  6. การบันทึกงานนำเสนอลงในสื่อซีดี
  7. บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์วิดีโอ
  8. มุมมองต่าง ๆ ในการดูงานนำเสนอ
  9. การซ่อนหรือแสดงภาพนิ่ง
  10. การลบสไลด์
  11. การเพิ่มข้อความลงในสไลด์ภาพนิ่ง
  12. การแทรกรูปภาพใน PowerPoint
  13. การลดขนาดไฟล์รูปภาพ
  14. การทำให้กล่องข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว (Animations)
  15. การเปลี่ยนหน้าสไลด์ (Transitions)
  16. การฝังรูปแบบอักษรลงในไฟล์ (Embed fonts in the file)
  17. การแสดงงานนำเสนอแบบวนรอบ (Loop)
  18. การแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ
  19. เปลี่ยนสีและสไตล์ของรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข
  20. การเพิ่มตารางลงในสไลด์
  21. แทรกดนตรีประกอบในระหว่างการนำเสนอสไลด์
  22. เพิ่มเสียงลงในงานนำเสนอ
  23. หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
  24. การสั่งพิมพ์การนำเสนอออกเครื่อง Printer
  25. ใช้คีย์ลัด (Keyboard Shortcut) ในการสร้างงานนำเสนอ
  26. การใช้ปุ่ม ” ? (F1) : ใช้คีย์ลัดในหน้าต่าง วิธีใช้”
  27. การสร้างจุดเชื่อมโยงต่างๆ ลงในแผ่นสไลด์ (Hyperlink)
  28. การตั้งค่าความเร็วและกำหนดเวลาการเปลี่ยนภาพ (Transitions: Duration)
  29. การแทรกปุ่มการกระทำ (ปุ่มควบคุม: Action Buttons)
  30. เค้าโครงสไลด์ (Slide Layout)
  31. การสร้างต้นแบบสไลด์ (Slide Master)
  32. การสร้างและบันทึกเทมเพลต PowerPoint

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

>> https://www.facebook.com/PILThailand/ (หรือค้นหาใน FB ด้วย Thailand Microsoft in Education)

>> ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์, เทคนิคPowerPoint

>> https://support.office.com/th-th/Search/results?query=PowerPoint+2013

Categories: Self-Learning

MENU