ประกาศรายชื่อ Kick off โครงการ YourNextU (รุ่นที่ 2) วันที่ 21 ก.ย. 63 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อ Kick off โครงการ YourNextU (รุ่นที่ 2) วันที่ 21 ก.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม Kick Off โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัล (KMUTT YourNextU) รุ่นที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

  • รอบที่ 1 เวลา 10.30 – 12.00 น. (เริ่มเปิดห้อง zoom เวลา 10.20 น.)
  • รอบที่ 2 เวลา 14.00 – 15.30 น. (เริ่มเปิดห้อง zoom เวลา 13.50 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 8088 คุณวสพร / โทร 8077 คุณนพสร

* กรณีที่หน่วยงานส่งชื่อลูกจ้างของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการสามารถชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนรหัสงบประมาณ (โอน กค.23-1)

รหัสกองทุน 0704  รหัสหนวยงาน 10126000  รหัสแผนงาน 2000002000  รหัสงบประมาณ 6301003786

รหัสกลุ่มรายจ่าย 0502184  รหัสบัญชีแยกประเภท 8030100009

**ทั้งนี้หากดำเนินการแล้ว โปรดสำเนาใบ กค.23-1 มาที่อีเมล hrd@kmutt.ac.th

Categories: SEAC

MENU