ประกาศรายชื่อ Kick off โครงการ YourNextU (รุ่นที่ 1) วันที่ 18 ส.ค. 63 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อ Kick off โครงการ YourNextU (รุ่นที่ 1) วันที่ 18 ส.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม Kick Off โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัล (KMUTT YourNextU) รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563

  • รอบที่ 1 เวลา 10.30 – 12.00 น.
  • รอบที่ 2 เวลา 14.00 – 15.30 น.

สำหรับผู้ที่เลือกการเข้าร่วมกิจกรรม Kick off แบบ Offline พบกันที่ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

* กรณีที่หน่วยงานส่งชื่อลูกจ้างของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการสามารถชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนรหัสงบประมาณ (โอน กค.23-1)

รหัสกองทุน 0704  รหัสหนวยงาน 10126000  รหัสแผนงาน 2000002000  รหัสงบประมาณ 6301003786

รหัสกลุ่มรายจ่าย 0502184  รหัสบัญชีแยกประเภท 8030100009

**ทั้งนี้หากดำเนินการแล้ว โปรดสำเนาใบ กค.23-1 มาที่อีเมล hrd@kmutt.ac.th

Categories: SEAC

MENU