ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม Kick off ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม Kick off ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม Kick off โครงการ KMUTT YourNextU รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

รอบเช้า ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม

รอบบ่าย ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม

หมายเหตุ: ทีมงานจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลผ่านตลาดนัดเอกสาร

Categories: SEAC

MENU