ระเบียบ ประกาศ คำแนะนำ ข้อปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบ ประกาศ คำแนะนำ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ

# ชื่อไฟล์ ไฟล์แนบ วันที่ ขนาดไฟล์
25 ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิการวิจัย พ.ศ.2542 31 มี.ค. 2563 0.52 MB
24 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 31 มี.ค. 2563 0.12 MB
23 ระเบียบก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542 31 มี.ค. 2563 0.24 MB
22 ระเบียบก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 31 มี.ค. 2563 0.15 MB
21 คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน 31 มี.ค. 2563 0.04 MB
20 ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2546 (Subbatical Leave) 31 มี.ค. 2563 1.60 MB
19 ประกาศสถาบันฯ เรื่องการใช้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2531 31 มี.ค. 2563 0.26 MB
18 ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 31 มี.ค. 2563 0.30 MB
17 เอกสารการจัดทำสัญญาลา 31 มี.ค. 2563 0.07 MB
16 คำแนะนำสำหรับข้าราชการที่จะไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 31 มี.ค. 2563 0.30 MB
15 ข้อปฏิบัติสำหรับข้าราชการที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 31 มี.ค. 2563 0.25 MB
14 คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ 31 มี.ค. 2563 0.12 MB
13 ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 31 มี.ค. 2563 2.35 MB
12 เกณฑ์การทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (Training Road Map) 31 มี.ค. 2563 0.10 MB
11 รหัสสมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 31 มี.ค. 2563 0.19 MB
10 ซักซ้อมความเข้าใจ Training Road Map KMUTT 31 มี.ค. 2563 0.10 MB
9 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการสาย ข และสาย ค เพื่อรับทุนการศึกาษาต่อในประเทศ ประจำปี พ.ศ.2551 31 มี.ค. 2563 2.73 MB
8 ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการพิจารณาพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ สาย ข. และ ค. เพื่อรับทุนฯ พ.ศ.2550 31 มี.ค. 2563 0.13 MB
7 ระเบียบการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2555 31 มี.ค. 2563 0.29 MB
6 ทบทวนแนวปฏิบัติการอนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ 31 มี.ค. 2563 0.71 MB
5 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563-2564 31 มี.ค. 2563 0.13 MB
4 The Levels of PSF Competence Development 29 พ.ค. 2563 0.78 MB
3 การพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์ภายใต้ KMUTT PSF 29 พ.ค. 2563 0.08 MB
2 สมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Competency) ปรับปรุง 2565 23 พ.ย. 2564 0.14 MB
1 แนวปฏิบัติตามติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การไปศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม สัมมนา เสนอผลงาน ทางวิชาการ และปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ พ.ศ. 2558 07 ก.พ. 2565 0.11 MB
# ชื่อไฟล์ ไฟล์แนบ วันที่ ขนาดไฟล์