โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสู่การเป็นผู้ประเมินของ KMUTT PSF บริการวิชาการ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสู่การเป็นผู้ประเมินของ KMUTT PSF บริการวิชาการ

โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสู่การเป็นผู้ประเมินของ KMUTT PSF บริการวิชาการ
(KMUTT PSF Professional Standards Framework for Academic Services)

กิจกรรมวันที่ 4 กันยายน 2566

          สำนักงานพัฒนาทัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมชวนคิด ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสู่การเป็นผู้ประเมิน ของการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัย ด้านการบริการวิชาการ (KMUTT PSF Professional Standards Framework for Academic Services) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุม AD – 910 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเขียนเอกสารสะท้อนสมรรถนะ (Reflective Essay) และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนสะท้อนสมรรถนะในรูปแบบของการชวนคิด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินกิจกรรม ด้านที่ปรึกษาและการพัฒนาองค์กร จำนวน 2 ท่าน คือ ผศ.ดร. พิเชษฐ์ พินิจ และ ผศ. ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้านำโดย ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ และ มีผู้ร่วมกิจกรรมคือ ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ช่วงบ่าย นำโดย ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์  และมีผู้ร่วมกิจกรรมคือ รศ. ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

Categories: KMUTT-PSF

MENU