แบบฟอร์มต่างๆ

ขออนุมัติลาศึกษา ขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานใน/ต่างประเทศ แบบฟอร์มอื่นๆ

# ชื่อไฟล์ ไฟล์แนบ วันที่ ขนาดไฟล์
1 แบบฟอร์มการขออนุญาตไปสมัครสอบ/ขอลาศึกษาต่อ/ขอขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานในประเทศ(พนักงาน/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย) 31 มี.ค. 2563 0.11 MB
2 แบบใบลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และประชุม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ (พนักงาน/ข้าราชการ) 31 มี.ค. 2563 0.31 MB
3 Request for Study Leave, Training, Field Trips, Conference, and Conducting Research in Foreign Country 31 มี.ค. 2563 0.05 MB
4 แบบกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับทุนที่พนักงานได้รับกรณีศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ต่างประเทศ 31 มี.ค. 2563 0.14 MB
5 เหตุผลความจำเป็นของหน่วยงานในการให้ไปศึกษา / ฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย 31 มี.ค. 2563 0.01 MB
6 แบบฟอร์มรายงานการศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงานประชุม / สัมมนา / ปฏิบัติการวิจัย และการปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 31 มี.ค. 2563 0.08 MB
7 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน / ปฏิบัติราชการ หลังลาฝึกอบรม / วิจัยต่างประเทศ (พนักงาน / ข้าราชการ) 31 มี.ค. 2563 0.10 MB
8 การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ภายในประเทศ และต่างประเทศ (พนักงาน) 31 มี.ค. 2563 0.10 MB
9 แบบฟอร์มรายงานผลงานความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และแบบฟอร์มบันทึกเสนอรายงานผลงานที่สมบูรณ์ครบถ้วน (พนักงาน) 31 มี.ค. 2563 0.09 MB
10 การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ (ข้าราชการ) 31 มี.ค. 2563 0.10 MB
11 แบบฟอร์มรายงานผลงานความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และแบบฟอร์มบันทึกเสนอรายงานผลงานที่สมบูรณ์ครบถ้วน (ข้าราชการ) 31 มี.ค. 2563 0.09 MB
12 Civil Service Commission Royal Thai Government Scholarship 31 มี.ค. 2563 0.06 MB
13 โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม (พนักงาน) 31 มี.ค. 2563 0.14 MB
14 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีนักเรียนทุนบุคคลทั่วไป 31 มี.ค. 2563 0.09 MB
15 แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา 31 มี.ค. 2563 0.15 MB
16 แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม / อบรม สัมมนาในประเทศ 31 มี.ค. 2563 0.29 MB
17 Approval form for domestic conference/training/seminar/visit/research workshop 31 มี.ค. 2563 0.13 MB
18 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ (เพื่อนำส่ง) 31 มี.ค. 2563 0.08 MB
19 แบบฟอร์มยืนยันการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ 31 มี.ค. 2563 0.08 MB
20 แบบฟอร์มเสนอชื่อพี่เลี้ยงพนักงานใหม่สายวิชาการ 31 มี.ค. 2563 0.11 MB
21 แบบประเมินผล พนักงานใหม่สายวิชาการโดยระบบพี่เลี้ยงพนักงานใหม่ 31 มี.ค. 2563 0.12 MB
22 แบบฟอร์มเสนอชื่อพี่เลี้ยงพนักงานใหม่สายวิชาชีพอื่น ๆ 31 มี.ค. 2563 0.12 MB
23 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเฉพาะทางหรือทุนการศึกษาต่อในประเทศสำหรับพนักงานสายวิชาชีพอื่น ๆ หรือข้าราชการสาย ข, ค 31 มี.ค. 2563 0.08 MB
24 หนังสือรับรองขอรับทุนการศึกษาเฉพาะทางหรือทุนการศึกษาต่อในประเทศสำหรับพนักงานสายวิชาชีพอื่น ๆ หรือข้าราชการสาย ข,ค (หนังสือรับรองความสามารถทางวิชาการ) 31 มี.ค. 2563 0.06 MB
25 แบบฟอร์มการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังลาศึกษาต่อต่างประเทศ 07 ก.พ. 2565 0.14 MB
26 โครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติราชการ หลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล (MS Word) 05 ส.ค. 2565 0.04 MB
27 โครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติราชการ หลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล (PDF) 05 ส.ค. 2565 0.13 MB
# ชื่อไฟล์ ไฟล์แนบ วันที่ ขนาดไฟล์