โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ (New Acadamic Staffs) – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ (New Acadamic Staffs)

หลักการและเหตุผล

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุศิลปวัฒนธรรม สำหรับ มจธ. ได้กำหนดเป้าหมายของการดำเนินพันธกิจดังกล่าวไว้ในวิสัยทัศน์ 5 มุ่ง ซึ่งการจะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ (ประกอบด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และการมีคุณธรรมจริยธรรม) ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า

ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการทุกคนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ดี จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้แก่บุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ของมจธ. ซึ่งส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพ และไม่ได้ผ่านการเรียน/การอบรมเพื่อเตรียมความเป็นครู เมื่อเริ่มทำงานก็ทำหน้าที่สอน โดยอาจขาดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของครู การเป็นครูที่ดี การเข้าใจธรรมชาติของนักศึกษา ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นครูที่ดีให้แก่อาจารย์ใหม่จึงเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกันกับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัยใหม่ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน เพราะจะเป็นเครื่องมือที่สร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าด้านวิชาการให้แก่บุคลากรสายวิชาการ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายด้านการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิจัยอีกด้วย

นอกจากการพัฒนาด้านความเป็นครูและการวิจัยแล้ว การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการจะต้องมีมิติของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การมีจิตอาสาทำงานรับใช้สังคมและชุมชน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเป็นคนอย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้น อาจารย์ใหม่ควรได้รับการแนะนำให้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเป็นมาของ มจธ. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี และมีความรักในองค์กร

มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้บุคลากรใหม่สายวิชาการได้เข้ารับการฝึกฝน และเรียนรู้กระบวนการและเทคนิคการสอน งานวิจัยและวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร โดยเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการจะประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 4 ประการคือ การสร้างความเป็นครูมืออาชีพตามแบบของ มจธ. การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ และการทำความรู้จัก มจธ.

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นกรอบดำเนินการสำหรับการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการให้เป็นครูที่ดีและนักวิจัยที่ดี มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
  3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใหม่สายวิชาการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
  4. เพื่อให้บุคลากรใหม่สายวิชาการ รู้จัก มจธ. และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการทำงานของ มจธ.ได้

ระยะเวลาโครงการ

ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2558

ประสานงาน

สิริพร ปานแสง
เบอร์ติดต่อ 8078
E-mail: siriporn.pan@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU