โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มจธ. ประจำปี 2563-2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มจธ. ประจำปี 2563-2564

ปัจจุบัน บริบทของสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยการแข่งขัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ปัจจัยสำคัญในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือ การมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีความชำนาญด้านการบริหารงาน บริหารคน และบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการรับมือและปรับตัว ซึ่งผู้บริหารระดับกลางในฐานะผู้นำหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน บริหารคน และบริหารการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้บริหารระดับกลางจึงจำเป็นต้องมีสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารงาน (Hard Skills) สมรรถนะด้านการบริหารคน (Soft Skills) และสมรรถนะด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นผู้นำที่สร้างแรงผลักดันเชิงบวกทั้งต่อตนเองและทีมงาน เพื่อนำพาองค์กรไปยังทิศทางที่ต้องการและได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด

มหาวิทยาลัยฯ จึงมอบให้สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มจธ. ประจำปี 2563-2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) สร้างและพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง มจธ. ให้มีวิสัยทัศน์มีทักษะและมีภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Change Leader) ที่จะพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ และถ่ายทอดความเป็นผู้นำสู่บุคลากรรุ่นใหม่ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 2) มีความเข้าใจบริบทการบริหารอุดมศึกษาระดับประเทศ และระดับโลก และทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย 3) พัฒนาทักษะการสื่อสารระดับองค์กร   และการทำงานเป็นทีมซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีทำให้เกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

– รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มจธ. จัดระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 (นบก.มจธ. รุ่นที่ 6)

Download

– กำหนดการ และรายละเอียดต่างๆ (นบก.มจธ. รุ่นที่ 6)

รายละเอียดโครงการ  กำหนดการภาพรวม กำหนดการ kick off

นบก.มจธ. รุ่นที่ 7 และ นบก.มจธ. รุ่นที่ 8 ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานไปเป็นปี 2564

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU