โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy เพื่อรับรองสมรรถนะบุคลากรในด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาจัดโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – เดือนกันยายน  2563

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์  / ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอน  หรือช่วยพัฒนาการสอน ได้แก่ ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพหลักสูตร  นักบริการการศึกษา  นักพัฒนาการศึกษา ครูปฏิบัติการ  อาจารย์มัธยม  บุคลากรด้านการบริหารจัดการวิชาการ เป็นต้น  เพื่อให้เข้าใจการสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ

เอกสารแนบ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU