แนวทาง (**Guidelines) ของการทดสอบและแหล่งข้อมูล E-learning Resources สำหรับการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แนวทาง (**Guidelines) ของการทดสอบและแหล่งข้อมูล E-learning Resources สำหรับการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

*แนวทาง (**Guidelines) ของการทดสอบและแหล่งข้อมูล E-learning Resources สำหรับการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านคอมพิวเตอร์*

ท่านสามารถศึกษาการใช้โปรแกรมทั้ง 3 ทักษะ  ได้แก่

  • ความรู้ด้านการประมวลผลคำ (Word Processing)
  • ความรู้ด้านการนำเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentations)
  • ความรู้ด้านการสร้างตารางงาน (Spreadsheets)

จากทาง Link ต่อไปนี้

Guide Line เพื่อการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณระวี จรัลพงษ์ โทร.8087

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU