เรียนเชิญบุคลากรใหม่สายวิชาการเข้ารับการรับการอบรมโครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการ รุ่นที่ 10 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรียนเชิญบุคลากรใหม่สายวิชาการเข้ารับการรับการอบรมโครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการ รุ่นที่ 10

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นว่าการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ เป็นสิ่งสำคัญต่อคุณภาพนักศึกษา จึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการให้มีสมรรถนะเบื้องต้นของผู้สอนตามกรอบ KMUTT PSF ในมิติของการเรียนรู้หลักการที่จะเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบแผนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา มจธ.
และหลักเบื้องต้นในการบริหารจัดการชั้นเรียน รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทำโครงการฯ ให้พนักงานใหม่สายวิชาการที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนทุกคนเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนและมีการติดตามพัฒนาการอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการอบรมแบบ 10:20:70 ซึ่งเป็นการแสดงสัดส่วนระหว่างการอบรมแบบ formal training, social learning และ on the job training  โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

หลักการอบรม

รายละเอียด

10% การเรียนรู้จากการเข้ารับการอบรม ในวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564  (5 วัน) face to face
และ online platforms
20% การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์นิเทศก์
และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของ มจธ. ในช่วงสองภาคการศึกษา
70% การเรียนรู้จากการทำงานที่ต้นสังกัด หรือที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เช่น งานสอน งานบริการวิชาการ ฯลฯ

โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมกลับมาภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU