หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (นบก. มจธ.) รุ่นที่ 4 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (นบก. มจธ.) รุ่นที่ 4

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การผลิตและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับการเจริญเติบโตเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเตรียมบุคลากรในระดับบริหารของหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บริหารระดับกลางให้เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยออกเป็นแนวปฏิบัติที่จะทำให้การบริหารดำเนินงานในคณะและหน่วยงานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการหรือวิชาชีพของตนมากกว่าความเชี่ยวชาญด้านบริหาร มหาวิทยาลัยจึงต้องการพัฒนาบุคลากรในระดับบริหารกลุ่มนี้ให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการบริหารงาน รวมทั้งให้มีแนวคิดใหม่ๆ ทางด้านการบริหารงาน และบริหารคน เพื่อสร้างบุคลากรเหล่านี้ให้เป็นผู้บริหารที่สามารถบริหารงาน และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อให้ทันกับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยและความต้องการบุคลากรระดับบริหารในอนาคต  การอบรมจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะทางด้านบริหารผ่านกระบวนการ เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดทำโครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง (นบก. มจธ.) ขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางได้พัฒนาทักษะการสื่อสารระดับองค์กร และการทำงานเป็นทีมซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีส่งผลให้เกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
  2. เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการบริหารจัดการภาระงาน บุคลากรในสังกัด และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่จะสนับสนุนการบริหารงานในคณะ/หน่วยงานของตนเอง และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  3. เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางมีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับบริบทและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และต่อการบริหารจัดการแนวใหม่

ระยะเวลาโครงการ

เดือนสิงหาคม 2558 – ตุลาคม 2558

กลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ที่มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา  ประธานสายวิชา หัวหน้าศูนย์ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน และเลขานุการคณะหรือเทียบเท่า

ประสานงาน

สายชล บุญศิริเอื้อเฟื้อ / อริศรา สุรพงศกร
เบอร์ติดต่อ 8078 / 8088
E-mail: saichon.bun@kmutt.ac.th / arisara.sur@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU