รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
โดยสามารถสมัครได้ที่: https://rb.gy/j3csip ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 18 สิงหาคม 2565
ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอีเมล์ของผู้เข้ารับการอบรม
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ชิดชนก  สายชู อีเมล์/MS Teams: chidchanok.sai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU