รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2565 (ปิดรับสมัครวันที่ 12 มกราคม 2565)
รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 (ปิดรับสมัครวันที่ 12 มกราคม 2565)
โดยสามารถสมัครได้ที่: https://rb.gy/jmovjd ภายในวันที่กำหนดข้างต้น และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 14 มกราคม 2565
ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอีเมล์ของผู้เข้ารับการอบรม
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ชิดชนก  สายชู อีเมล์/MS Teams: chidchanok.sai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU