รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

 ด้วยสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยกำหนดจัดจำนวน 2 รุ่น ดังนี้
  • รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 (ปิดรับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม 2564)
  • รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2564 (ปิดรับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม 2564)
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าว โดยผลการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณา
เลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ ของ มจธ. และสามารถสมัครได้ที่: https://hrd01pro.kmutt.ac.th/reg ภายในวันที่กำหนดข้างต้น
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ชิดชนก  สายชู MS Teams: chidchanok.sai@kmutt.ac.th)

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU