รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 จำนวน 2 รุ่น – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 จำนวน 2 รุ่น

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดจัดจำนวน 2 รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2564 (ปิดรับสมัครวันที่ 13 มกราคม 2564)
  • รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 16 -18 กุมภาพันธ์ 2564 (ปิดรับสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าว โดยผลการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ ของ มจธ. และสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ภายในวันที่กำหนดข้างต้น

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU