รับสมัครบุคลากรเข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านลิงก์นี้ >> shorturl.at/ekALW ภายในวันที่ ภายในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง hrd.kmutt.ac.th และ อีเมล์ของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ

รายละเอียดโครงการฯ

บันทึกข้อความเชิญบุคลากรทดสอบทักษะคอมฯ

ใบสมัครเข้ารับการทดสอบ

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU