รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดจัดจำนวน 2 รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2563 (ปิดรับสมัครวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
  • รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2563 (ปิดรับสมัครวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมดังกล่าว โดยผลการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ ของ มจธ. สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ตามเอกสารแนบ และส่งใบสมัครภายในวันที่กำหนดข้างต้น

เอกสารเพิ่มเติม

บันทึกข้อความขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 2-2563

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (Training Road Map)

หมายเหตุ:
1) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผ่านทาง www.hrd.kmutt.ac.th
2) มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าใช้จ่ายครั้งแรกให้กับบุคลากรที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้น
3) กรณียกเลิกการจองอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 3 วัน และทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา ไปยังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4) หากในแต่ละรอบมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรอบการอบรม
5) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดาราวีณ์ โทร 02-470-8078 Ms Teams: darawee.mai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU