รับสมัครบุคลากรเข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ตามใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งใบสมัครมาที่ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ ภายในวันที่ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

เอกสารแนบ

บันทึกข้อความรับสมัครบุคลากรเข้าทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562

โครงการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์

ใบสมัครเข้ารับการสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

  1. มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าใช้จ่ายครั้งแรกให้กับบุคลากรที่ต้องการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้น สำหรับผู้ทดสอบ Baseline ครั้งที่ผ่านมาแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์ ให้สมัครเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
  2. สามารถใช้ผลทดสอบดังกล่าวประกอบการเลื่อนระดับได้ถึงวันที่บุคลากรผู้มีสิทธิ์เสนอขอพิจารณาเลื่อนระดับที่ครองอยู่
  3. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบวัดระดับในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผ่านทาง www.hrd.kmutt.ac.th
  4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดาราวีณ์ ไม้เกตุ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 8078

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU