รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สารพัน Media กับการสร้างงานนำเสนอ” เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างสื่อ (Media) ประกอบการนำเสนองานได้ตามต้องการ สวยงาม สร้างสรรค์ และโต้ตอบกับผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำหนดจัดจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 35 คน  (รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 และรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 6-7 กันยายน 2559)  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2  สำนักคอมพิวเตอร์ โดยผลการอบรมสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ ของ มจธ.

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านเวียนแจ้งบุคลากรที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และ โปรดส่งใบสมัครกลับมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลพร้อมส่งไฟล์งานที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมที่สมบูรณ์ที่ E-mail: hrdtraining@kmutt.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

เอกสารแนบ

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 3/2559 “สารพัน Media กับการสร้างงานนำเสนอ”

ใบสมัครอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU