รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ตารางข้อมูล (Data Table) กับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการกับข้อมูลต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Spreadsheet โดยกำหนดจัดจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ  35 คน  (รุ่นที่ 1 อบรมวันที่  14-15 มิถุนายน 2559 และรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559)  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2  สำนักคอมพิวเตอร์ โดยผลการอบรมสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ ของ มจธ.

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านเวียนแจ้งบุคลากรที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และโปรดส่งใบสมัครกลับมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลพร้อมส่งไฟล์งานที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมที่สมบูรณ์ที่ E-mail:  hrdtraining@kmutt.ac.th   ภายในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

เอกสารแนบ

รับสมัครบุลากรเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

ใบสมัครอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU